ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-17/06/2006-26201)
Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç diğer fakülte,
enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında;
a) Öğrencilerin eğitim-öğretim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak Erciyes
Üniversitesinde eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak,
b) Öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yeni
bir olanak sağlayarak derslerdeki yığılmaları önlemek,
c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ve ancak yaz aylarında
uygun zamanları olan öğretim elemanlarından ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler yoluyla
yararlanmak,
ç) Diğer yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin Erciyes Üniversitesinin eğitim-öğretim
olanaklarından yararlanmalarını sağlamak,
d) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamak,
e) Öğrencilere düşük notla geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkanı sağlamaktır.
Dayanak
MADDE 2 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-17/06/2006-26201)
Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine,
14 üncü maddesine ve Ek 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Derslerin Açılması
MADDE 3 – (Değişik: RG-17/06/2006-26201)
Yaz okulunda açılması öngörülen lisans ve ön lisans dersleri ilgili bölüm başkanlığının; lisansüstü
dersler ise ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, birim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile
açılır.
Yaz Okulu Ücreti
Madde 4 — Öğrencilerden alınacak Yaz Okulu Ücreti, Bütçe Uygulama Talimatı ile Maliye Bakanlığı ve
Yükseköğretim Kurulunun konu ile ilgili kararları göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.
Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti ise 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11
inci maddesi hükümleri ile Bütçe Uygulama Talimatı, Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun
konu ile ilgili kararları göz önünde bulundurularak, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Öğrenim Süresi
MADDE 5 – (Değişik: RG-17/06/2006-26201)
Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi altı haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde yaz okulu final sınavları
yapılır. Yaz okulunda açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati sayısı
kadar ders yapılır.
Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Azami kanuni öğrenim süresini
izleyen güz yarıyılı başında dolduracak öğrenciler de yaz okulundan yararlanabilirler.
Açılacak Dersler
Madde 6 — Normal eğitim-öğretim yarıyıllarında açılması gereken dersler, hiçbir şekilde yaz okuluna
ertelenemez.
a) Yaz okulu eğitim-öğretim planları, ilgili birimin teklifi ile en geç bahar yarıyılı ders bitiminden bir ay
önce Senato tarafından onaylanır.b) Yaz okulu, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından en erken iki hafta sonra başlar.
c) (Değişik: RG-17/06/2006-26201) Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Öğrenciler
öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla, bir yaz döneminde toplam oniki
krediyi yada haftada yirmisekiz saati geçmemek üzere en çok dört ders alabilirler. Bu toplama;
zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu ve benzeri bütün dersler dahildir. Yaz okulundan yararlanan
öğrencilerin dersleri belirlenirken genel not ortalaması şartı aranmaz.
d) Yaz okulunda açılan derslere kayıt işlemi, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamalıdır. Ön kayıt ve
kesin kayıt işlemleri yaz okulu dersleri başlamadan önce, ilgili birim Yönetim Kurulunca belirlenen
tarihler arasında yapılır.
e) Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya bırakma işlemi yapılamaz.
f) (Değişik: RG-17/06/2006-26201) Öğrenciler, Erciyes Üniversitesinde açılmamış olmak ve bir
dönemde en fazla yirmi saat yada on kredi sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversite Yönetim Kurulunun
belirlediği diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler. Lisans
öğrencileri öğrenim süresi boyunca başka üniversitelerin yaz okulundan en fazla yirmidört kredilik, ön
lisans öğrencileri en fazla onaltı kredilik, lisansüstü öğrencileri ise en fazla dokuz kredilik ders
alabilirler. Diğer üniversitelerden alınan ve başarılı olunan derslere ST harf notu verilir. Başarısız
olunan derslerin öğrenci not durum belgelerine işlenmesi ise, Erciyes Üniversitesi Ön lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümlerine göre yapılır.
g) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı her yıl Senato tarafından belirlenir.
h) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava katılamayan
öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.
ı) (Değişik: RG-17/06/2006-26201) İntibak programı öğrencileri de yaz okulundan yararlanabilir.
Öğretim Elemanları
Madde 7 — Yaz okulunda ders vermek isteğe bağlıdır.
Derslere Devam
Madde 8 — Öğrenciler, daha önce aldıkları derste devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz okulunda
aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci final sınavına
giremez. Yaz okulunda elde edilen derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim dönemleri için
geçerli değildir.
Başarı ve Mezuniyet
Madde 9 — (Değişik: RG- 06/02/2005-25719) Öğrencilerin yaz okulunda aldıkları derslerin notları
dersin ait olduğu yarıyılda gösterilir. Yaz okulunda başarılı oldukları derslerle mezun olma hakkı
kazanan öğrenciler ilgili öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun olmuş sayılırlar, diploma ile çıkış
belgeleri buna göre düzenlenir.
Diğer Hükümler
MADDE 10 – (Değişik: RG-17/06/2006-26201)
Yaz okulunda eğitim-öğretim, sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri ile bu Yönetmelikte yer
almayan diğer hususlarda; 9/7/2002 tarihli ve 24810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Senato
kararları uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 11 — 12/12/2002 tarih ve 24961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yaz
Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.Yürürlük
Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
Adres : Köşk Mahallesi Sebahattin Zaim Sokağı 38030 Melikgazi/KAYSERİ
Telefon : +90 (352) 437 49 15
Faks : +90 (352) 437 52 67
Öğrenci İşleri : +90 352 437 49 47 / +90 352 207 66 66 Dahili 10500/10508
E-Posta : myomudurlukkayseri.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu